هوالفتاح العلیم

تازه فهمیدم که روح هم دل دارد

او هم می گیرد...

گرفت این روح توفیر دارد با دلگیری تن

روحت که دل گیر باشد، انگار کن که شوق پرواز داری

پرواز به بلندای آرامش ابدی

اصلن می خواهی قفس تن را رها کنی و تا اوجِ آسمانِ آرامش پرواز کنی

چندیست روحم دل گیر شده است...  

حس پرواز دارم

والشمس ای روشن ابدی...

والعصر  ای همیشه حضور ...

تو را به آنچه که نشانی از توست رهایمان مکن