هوالفتاح العلیم

الهی !

به کتابت به زبان قریبم و به دل غریب

وجودمان را با یاد و نامت قریب گردان