هوالفتاح العلیم

الهی !

صفت رحمن و رحیم ات بر من عیان است

بنده در بند را ؛

صفت جبار و قهار باید، تا عبرتی شاید