هوالفتاح العلیم

تکرار یک تنهایی...

.

آری تنهایی هر بار تکرار می شود

.

کوفه اسم شهر نیست

.

کوفه صفت است

.

وقتی مولایت را تنها بگذاری

.

تو هم کوفی می شوی

.

تو هم نامه می نویسی

.

تو هم دعوت می کنی

.

تکرار غریبی است تنهایی...