هوالفتاح العلیم

گاهی قاصدک...

گاهی پَر...


گاهی پرستو...


دل بالی دارد به وسعت آسمان

برای آنانی که دلداده اند

نه من که؛

خود به پای دلم ریسمان تعلق زده ام