هوالفتاح العلیم

جوهر قلم ذهن ام ته کشیده است

به رابطه جدیدی پی برده ام...

سرزمین قلب ات را که نفس ات فتح کرده باشد

تو هم ته می کشی

 

از دل برآید آنچه بر ورق زندگی ات جاری می شود